loading..
章嘉大師
點擊:1451|時間:2015-10-03 13:51:11|
護國淨覺輔教大師章嘉呼圖克圖舍利塔碑記
印順導師 撰
  章嘉呼圖克圖,迦當巨子,蒙疆教宗,位居四大喇嘛之一。鷲峰記別,乘願再來,震旦緣深,受封累葉,其本誓神德,固非常情之所可測也。大師誕降青海,幼著神聰。九歲,言遊帝都,繼膺章嘉呼圖克圖之封位。靈奇穎悟,譽滿京華。迨長,教通五部之深廣,學窮四續之精微,行秉菩薩比丘之儀,力修中觀瑜伽之要。化孚僧俗,望重盟旗。辛亥鼎革,擁戴共和;北伐完成,翊贊樞府;受封號曰淨覺輔教大師。值國運屯邅,中經抗戰戡亂諸役,大師效忠國家,號召邊遠,申張大義,屏斥異端,雖敵寇匪偽之脅誘兼施,而護國佑民之本懷不忒。勝利還都,增錫尊號日護國淨覺輔教大師。赤燄肆虐,飛錫臺灣,弘教牖民,孜孜不倦。殫忠誠於國族,崇德望於人寰,方之古昔,雖寶誌之居梁,佛圖澄之在趙,蔑以加焉!大師宣化蒙旗,普施法雨。主持中國佛教會,領表緇流,歷時十載。化行鯤島,與會東瀛,聿揚國光,嚴譴魔外。迎奘公之舍利,啟末劫之法筵。體空有之一如,融政教而無礙。信乎師子嚬呻,非野幹行跡之可比也!化緣既畢,遽返冥真,時民國四十六年三月四日,世壽六十有八。政府禮隆追悼,自總統以及各院部會首長,均親臨緻祭,哀動朝野,悲感緇素,身後殊榮,唯唐之玄奘差堪比擬。荼毘得舍利六千,燦若聯珠,攢同結蕊。自非乘通緻化,歷劫行深,寧有泯跡權俗,而殊祥異端若斯之盛者乎!政府明令褒揚,追崇玄德,為建舍利塔於北投之福壽山。瞻貞石之嵬峨,緬靈風而髣彿。於戲!聖德靡涯,悲願何極!眾生待度,當乘倒駕之慈航,密行難知,且記化跡之崖略雲爾。
我要分享